สารพันปัญหา
คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด  
1. ชื่อ - สกุล
2. คำนำหน้าชื่อ 
ให้แนบหลักฐานดังต่อไปนี้
 1) ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบฯ โดยให้ขีดฆ่ารายการที่ผิดและลงชื่อกำกับ พร้อมแก้ไขรายการที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดง
 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ให้ยื่น คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
 
โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
23 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566
ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://consular.thaijobjob.com/ ตั้งแต่ วันที่ 10-24 กรกฎาคม 2566 และวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา 18.00 น.
คำตอบ : ให้ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 10-25 กรกฎาคม 2566  ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 130 บาท ซึ่งประกอบด้วย
-  ค่าธรรมเนียมสอบ  จำนวน 100  บาท
-  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30  บาท 
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

คำตอบ :กระทรวงการต่างประเทศ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลาและ สถานที่ที่จะดำเนินการคัดเลือก ทางเว็บไซต์ของกรมการกงสุล http://www.consular.go.th ภายใต้หัวข้อ "ประกาศ" และทางเว็บไซต์ https://consular.thaijobjob.com
คำตอบ : ให้ผู้สมัครสอบที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบถูกต้องครบถ้วนแล้ว เข้าไปที่เว็บไซต์  https://consular.thaijobjob.com/ เพื่อพิมพ์ใบสมัครสอบที่มี การระบุเลขประจำตัวสอบ โดยคลิกที่ปุ่ม "พิมพ์ใบสมัคร" แล้วกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเลขานุการ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 23 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร 02-203-5000 ต่อ 33019,33125,33024